Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşları Sınıflandırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, ağız ve diş sağlığı kuruluşları, A ve B tipi sağlık merkezi, A ve B tipi poliklinik olarak hizmet verecek.
Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşları Sınıflandırıldı Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşları Sınıflandırıldı
Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşları Sınıflandırıldı

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ağız ve diş sağlığı kuruluşları, A ve B tipi sağlık merkezi, A ve B tipi poliklinik olarak yeniden sınıflandırıldı.

Bu kapsamda, A tipi ağız ve diş sağlığı merkezi, mesleğini serbest icra etme hak ve yetkisi olan birden fazla diş hekimi, uzman ortaklığı en az yüzde 51 olan kuruluşlar olarak belirlendi. A tipi ağız ve diş sağlığı merkezinde en az 5 diş üniti yer alacak.

A tipi poliklinik ise en az iki diş hekimi tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen, hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı şekilde oluşturulan kuruluşlar olacak. A tipi poliklinikte en az iki diş üniti bulunacak.

Advertisement

Bu yönetmelikten önce ruhsatlandırılan ve en az iki diş hekimi tarafından müştereken işletilen sağlık kuruluşları B tipi poliklinik, yine bu yönetmelikten önce ruhsatlandırılan mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan birden fazla diş hekimi, uzman ortaklığı tarafından işletilen sağlık kuruluşları B tipi ağız ve diş sağlığı merkezi olarak çalışacak.

Poliklinik ortaklarından birinin ayrılması ve tek diş hekiminin kalması halinde, kalan diş hekimi üç ay içinde diş hekimi ortak bulamaz ise polikliniğin faaliyetine son verilecek.

Ağız ve diş sağlığı merkezi bünyesinde hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamayacak ve içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamayacak veya devredilemeyecek. Ancak hasta ve hasta yakınları ile çalışanlara hizmet vermek üzere kafeterya, kantin gibi birimler işletilebilecek.

A tipi poliklinik müstakil binada değilse ayrı bir poliklinik girişi bulunması, hizmet birimlerinin aynı binada, doğrudan birbiriyle bağlantılı ve bitişik olması gerekecek.

Muayenehanelerde her diş hekimi için ayrı muayene odası bulunması kaydıyla aynı dairede birden fazla diş hekimi muayenehane faaliyeti gösterebilecek. Bu durumda her bir diş hekimi için ayrı ruhsatname düzenlenecek.

Mesul müdür tam zamanlı görev yapacak

Poliklinik ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde tam zamanlı görev yapacak bir diş hekimi mesul müdür bulunacak. Mesul müdür, sadece bir poliklinik veya sağlık merkezinde müdürlük görevini üstlenebilecek.

Mesul müdür, sağlık kuruluşunun faaliyeti ve denetimiyle ilgili her türlü işlemde İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığının birinci derecede muhatabı olacak. Mesul müdür idari işlerde bizzat, tıbbi işlemlerde ise diğer diş hekimleri ve ilgili uzman tabiplerle birlikte sorumluluk taşıyacak. Mesul müdürün idari işlerinden, sağlık kuruluşunun faaliyetinden ve sunulan sağlık hizmetinin gerektirdiği alt yapı imkânlarının sağlanmasından, işleten sorumlu olacak.

Diş hekimi sayısı asgari sayının altına düşen ağız ve diş sağlığı merkezleri ile polikliniklere eksikliğini gidermesi için üç ay süre verilecek. Bu süre sonunda eksikliğini giderememesi halinde ağız ve diş sağlığı merkezinin faaliyeti en fazla iki yıl süreyle, polikliniğin ise en fazla bir yıl süreyle faaliyeti durdurulacak. Bu sürelerin bitiminde eksikliğin giderilmemesi halinde sağlık merkezi veya polikliniğin ruhsatnamesi iptal edilecek.

Poliklinik ve sağlık merkezlerince, ruhsatlarında yazılı olmak kaydıyla resmi çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere belirlenen sürede hizmet sunulacak. 24 saat kesintisiz hizmet verilebilecek.

Ağız ve diş sağlığı merkezleri yılda en az iki defa, poliklinikler ve muayenehaneler ise yılda en az bir defa hizmete esas yönden denetlenecek.

Bu yönetmelikle, 14 Ekim 1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.


Kaynak: Anadolu Ajansı

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement