Dişhekiminin Çalışma Alanına Dair Kanun Değişikliği Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi

Türk Dişhekimleri Birliği ve başta Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt olmak üzere diğer dişhekimi milletvekilleri Bayram Özçelik, Hüseyin Devecioğlu ve Şevket Köse`nin yoğun çabaları sonucunda, mesleki uygulamalarımızın önünde engel oluşturan Tababet ve Şuabatı San`atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun`un 29. maddesi’nde değişiklik yapılması TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi.
Dişhekiminin Çalışma Alanına Dair Kanun Değişikliği Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi Dişhekiminin Çalışma Alanına Dair Kanun Değişikliği Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi
Dişhekiminin Çalışma Alanına Dair Kanun Değişikliği Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi

Türk Dişhekimleri Birliği ve başta Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt olmak üzere diğer dişhekimi milletvekilleri Bayram Özçelik, Hüseyin Devecioğlu ve Şevket Köse`nin yoğun çabaları sonucunda, mesleki uygulamalarımızın önünde engel oluşturan Tababet ve Şuabatı San`atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun`un 29. maddesi’nde değişiklik yapılması TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi.


Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San`atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde; dişhekimliğinin tıbbın önemli bir bölümünü teşkil ettiği, ancak Kanundaki tanımının yeterli olmadığı ve yeniden düzenlenmesinin bir gereklilik olduğu ifade edilmiştir.


Teklif ile dişhekimlerinin insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla komşuluğu olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkili olduklarının Kanuna konulmasının amaçlandığı belirtiliyor.


Kanun teklifi; Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Başkanı Prof. Dr. Murat Akkaya`nın da katıldığı TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu`nun 30 Nisan 2009 tarihinde yapılan oturumunda görüşülerek oylanmış ve aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmesi konusunda rapor verilmiştir.


1219 sayılı Kanunun ikinci fasıl başlığından “dişçiler” ibaresi çıkarılmış, Kanunun 29. maddesinin madde başlığı metninden çıkarılmış, “komşuluğu” ibaresi metinden çıkarılarak yerine “doğrudan bağlantılı” ibaresi metne eklenerek yeniden düzenlenmiş ve maddeye ikinci fıkra olmak üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. Bu yeni fıkra ile dişhekimliğinin uzmanlık belgesine sahip olma şartları maddeye eklenerek tıp hekimliğine paralellik sağlanmıştır.


Ayrıca 1219 sayılı Kanunda halen yürürlükte olan ancak günümüzde uygulama alanı kalmamış olan 32, 33, 37 ve 38’inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.


Komisyon kabul ettiği metni, TBMM Genel Kurulunda görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı’na sundu.


TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun kabul ettiği metin


Karar No: 13


Esas No: 2/401


                                                                                                                      30/04/2009


Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi


MADDE  1- 1/4/1928 tarihli ve 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San`atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun “İkinci Fasıl” başlığından “ve dişçiler” ibaresi kanun metninden çıkarılmış ve 29.’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 29- Diş tabibi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir.


Diş tabipliğinin herhangi bir dalında münhasıran uzman olmak ve ünvanı ilan edebilmek için diş hekimliği fakültelerinden veya Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından alınmış bir uzmanlık belgesine sahip olmak şarttır.”


MADDE 2- 1219 Sayılı Kanun’un 32, 33, 37 ve 38.’inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 3-  Teklifin 2.’nci maddesi 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.


MADDE 4-  Teklifin 3.’üncü maddesi 4.’üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.


Kaynak: Türk Dişhekimleri Birliği

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement