Dişhekimleri artık evlerini muayenehane yapamayacak

Diş hekimlerine üzücü haber. Danıştay 10. Dairesi, diş hekimlerinin, ikamet ettikleri evlerinin bir bölümünü muayenehane olarak kullanmayacaklarına karar verdi. Danıştay 10. Dairesi, diş hekimlerinin, ikamet ettikleri evlerinin bir bölümünü muayenehane olarak kullanmayacaklarına karar verdi. İkamet ettiği evinin bir bölümünü muayenehane olarak kullanmak isteyen bir diş hekiminin, evine kurduğu muayenehanesine uygunluk belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvuru reddedildi.
Dişhekimleri artık evlerini muayenehane yapamayacak Dişhekimleri artık evlerini muayenehane yapamayacak
Dişhekimleri artık evlerini muayenehane yapamayacak

Diş hekimlerine üzücü haber. Danıştay 10. Dairesi, diş hekimlerinin, ikamet ettikleri evlerinin bir bölümünü muayenehane olarak kullanmayacaklarına karar verdi.


 


Danıştay 10. Dairesi, diş hekimlerinin, ikamet ettikleri evlerinin bir bölümünü muayenehane olarak kullanmayacaklarına karar verdi. İkamet ettiği evinin bir bölümünü muayenehane olarak kullanmak isteyen bir diş hekiminin, evine kurduğu muayenehanesine uygunluk belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvuru reddedildi.


 


Diş hekimi, bu işlemin iptali istemiyle İstanbul 2. İdare Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, “1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da ve Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte, diş tabiplerinin, evlerinin bir bölümünü muayenehane olarak kullanmalarına engel bir düzenleme bulunmadığı, davacının evinin aynı zamanda bir bölümünü muayenehane olarak kullanabilmesi için gerekli tıbbi, teknik ve fiziki şartlara uygunluğu yönünden inceleme ve araştırma yapılmadan isteminin uygun olmadığı nedenine dayanılarak, davacının açmak istediği muayenehaneye uygunluk belgesi verilmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle işlemin iptaline karar verdi.


 


Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasının istenmesi üzerine dosyayı görüşen Danıştay 10. Dairesi, İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararını oy birliğiyle bozdu.


Dairenin kararında, 1219 sayılı Kanun’da, hekimler ile diş hekimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak, tabi olacakları kuralların ayrı ayrı düzenlendiği belirtildi. Kararda, Kanun’da tabipler için öngörülen kuralların, kıyas yoluyla diş tabiplerine de uygulanmasının mümkün olmadığı vurgulandı.


 


Kanun’un, tabiplerle ilgili düzenleme getiren 5. maddesinde, tabiplerin özel muayenehane açmak veya evinde muayenehane tesis eylemek suretiyle sanatını icra edebilmelerine olanak tanındığı hatırlatılan kararda, Kanun’un diş tabipleriyle ilgili düzenleme getiren 36. maddesinde, diş hekimleri ve dişçilerin, sadece muayenehane olarak kullanacakları bir mahalde sanatlarını icra edebileceklerinin açıkça belirtildiği ifade edildi.


 


1219 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata dayanılarak çıkarılan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte; diş tabiplerinin ikamet ettikleri evin bir bölümünü, muayenehane olarak kullanmalarını engelleyen bir kural bulunmadığı belirtilen kararda, yönetmeliklerin, dayanağı yasaya aykırı olamayacağı, aykırı olması halinde, yönetmeliğin esas alınamayacağı kaydedildi.


 


Davacının yaptığı başvuru üzerine, yerinde yapılan incelemede, muayenehane olarak kullanılmak istenilen taşınmazın aynı zamanda ev olarak kullanıldığının tespit edildiği hatırlatılan kararda, “1219 sayılı Yasaya göre, diş tabiplerinin ikamet ettikleri evlerinin bir bölümünü muayenehane olarak kullanmaları mümkün olmadığından, evinin bir bölümünü muayenehane olarak kullanmak isteyen davacıya uygunluk belgesi verilmemesi yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. İdare Mahkemesince; davanın reddine karar verilmesi gerekirken, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır” denildi.(aa)


 

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement