Laboratuvarlar için kurallar yeniden belirlendi

Sağlık Bakanlığı, kron-köprü ve iskelet protez dökümünün diş protez laboratuvarlarında yaptırılmasına ilişkin esasları yeniden belirledi. Laboratuvarlar 1 ila 5 puan arasında puanlandırılarak değerlendirilecek. Tüm belgeleri tam olan ve genel ortalaması 4 ve 4’ün üzerinde olan özel laboratuvarlar uygun kabul edilecek. Sağlık Bakanlığına ait diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri bünyesinde faaliyet gösteren diş tedavi ve protez…
Laboratuvarlar için  kurallar yeniden belirlendi Laboratuvarlar için  kurallar yeniden belirlendi
Laboratuvarlar için kurallar yeniden belirlendi

Sağlık Bakanlığı, kron-köprü ve iskelet protez dökümünün diş protez laboratuvarlarında yaptırılmasına ilişkin esasları yeniden belirledi. Laboratuvarlar 1 ila 5 puan arasında puanlandırılarak değerlendirilecek. Tüm belgeleri tam olan ve genel ortalaması 4 ve 4’ün üzerinde olan özel laboratuvarlar uygun kabul edilecek.


 


Sağlık Bakanlığına ait diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri bünyesinde faaliyet gösteren diş tedavi ve protez merkezleri ile diş polikliniklerinde teknik yetersizlikler nedeniyle yapılamayan kron-köprü ve iskelet protez dökümünün diş protez laboratuvarlarında yaptırılmasına ilişkin esaslar yeniden belirlendi. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yönerge ile 18 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren Kron Köprü ve İskelet Protez Döküm İş ve İşlemlerinin Özel Diş Protez Laboratuvarlarında Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine “Bakanlığımıza Bağlı Sağlık Kurumlarında Yapılamayan Kron Köprü ve İskelet Protez Döküm İş ve İşlemlerinin Özel Diş Protez Laboratuvarlarında Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” yürürlüğe girdi.

 

Buna göre, özel laboratuvarda yaptırılacak iş ve işlemlerin bedeli, baştabipliklerce yapılacak piyasa araştırması neticesinde belirlenecek. Birden fazla ağız ve diş sağlığı hizmeti veren kurumun bulunduğu illerde iş ve işlemlerin bedellerinde fiyat birlikteliğinin sağlanması hususunda İl Sağlık Müdürü, ilgili şube müdürünün de katılımı ile baştabiplikler arasında gerekli koordinasyonu sağlamakla yükümlü olacak ve belirlenen fiyatlar il genelinde uygulanacak.


 


Tespit komisyonu kurulacak


 


Özel laboratuvarlarda yaptırılacak iş ve işlemler ile işin yoğunluğuna göre protokol yapılacak laboratuvar sayısını belirlemek üzere kurum bünyesinde bir Tespit Komisyonu oluşturulacak. Tespit Komisyonu; kurum baştabibi veya görevlendireceği bir baştabip yardımcısının başkanlığında, diş hekimlerinin kendi aralarından seçeceği bir temsilci ve varsa diş protez teknisyenlerinin kendi aralarından seçeceği bir temsilciden oluşacak. Şayet diş protez teknisyeni yoksa, kurumda görevli ikinci bir diş hekimi veya satın almadan sorumlu müdür yardımcısı Tespit Komisyonuna dahil edilebilecek.


Kurumların, özel laboratuvarlarda yaptıracağı iş ve işlemler, bunların bedelleri ve protokol yapılacak özel laboratuvar sayısı Bakanlık web sayfasından ilan edilmek suretiyle duyurulacak. O ilde en az 1 yıldır ruhsatlı olarak faaliyette bulunan özel laboratuvar sayısı, Tespit Komisyonunca belirlenen protokol yapılacak özel laboratuvar sayısının iki katı veya daha fazlası ise, il dışından yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacak. İl içi müracaatlarda; yapılan inceleme ve araştırma neticesi uygun bulunan özel laboratuvar sayısının yeterli olmaması durumunda, il dışı müracaatlar değerlendirme kapsamına alınacak.


 


Laboratuvar İnceleme Komisyonu kurulacak


 


Kurum tarafından yapılacak duyuru üzerine müracaat eden özel laboratuvarlara ilişkin belgelerin dosya üzerinde incelemeleri ve yerinde değerlendirmeleri Laboratuvar İnceleme Komisyonu tarafından yapılacak. Laboratuvar İnceleme Komisyonu, Tespit Komisyonuna, müdürlükçe belirlenecek; varsa o il genelinde meslek belgeli olarak mesleğini en uzun süre ifa eden özel laboratuvar temsilcisi, müdürlük ilgili şube müdürlüğü denetim ekibinden bir temsilcisi ve Bakanlığa bağlı o ildeki başka bir sağlık kurum / kuruluşunda görevli bir diş hekiminin ya da diş protez teknisyeninin dahil edilmesi ile oluşturulacak.


Laboratuvar İnceleme Komisyonunun görevleri şöyle belirlendi:


 


-Müracaat eden özel laboratuarlara ait başvuru dosyası üzerinden ön incelemeleri yapmak.


 


-Ön inceleme neticesi belgeleri tam olan özel laboratuvarlarda ekte yer alan değerlendirme formu çerçevesinde yerinde değerlendirmeleri yapmak.


 


-Uygun görülmeyenleri gerekçeli bir rapor halinde kurum baştabipliğine sunmak.


 


Laboratuvarların başvuru koşulları nasıl?


Protokol yapılmak üzere müracaatları kabul edilecek olan özel laboratuvarların şu şartları yerine getirmeleri gerekiyor:


 


– Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği hükümlerine göre ruhsat almış ve o il sınırları dahilinde en az 1 yıldır faaliyette bulunuyor olması,


 


– Vergi borcu olmaması,


 


– Çalışanlara ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcunun bulunmaması,


 


– İl denetim ekibi tarafından son 1 yıl içinde yapılan olağan ve olağanüstü denetimlerde, laboratuvarın Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği hükümlerine uygunluğuna dair ibarenin yer aldığı denetim defteri ilgili sayfasının aslına uygun olduğunu gösterir Müdürlükçe onaylı örneğini ibraz etmeleri.


 


Başvuru nasıl yapılacak?


 


Özel laboratuvarlarca, şartların gerçekleştirildiğine dair belgelerle bir başvuru dosyası hazırlanacak. Laboratuvar İnceleme Komisyonunca başvuru dosyası üzerinden yapılan ön inceleme neticesi belgeleri tam olan özel laboratuvarlar, değerlendirme formunda yer alan yerinde değerlendirme kriterleri çerçevesinde dosyasında belirtilen adresinde değerlendirilecek. Yerinde değerlendirmelerde, her bir laboratuvar inceleme komisyonu üyesince “Laboratuvar İnceleme Komisyonu Üyesi Yerinde Değerlendirme Kriterleri Formu” kullanılacak. Değerlendirmeler, ilgili üye tarafından her bir özel laboratuvar için 1 ila 5 puan arasında puanlandırılmak suretiyle yapılacak.


 


Değerlendirme nasıl olacak?


 


Değerlendirme formu ile istenen tüm belgeleri tam olan ve genel ortalaması 4 ve 4’ün üzerinde olan özel laboratuvarlar uygun bulunmuş kabul edilecek. Uygun görülmeyenler, gerekçeli bir rapor halinde kurum baştabipliğine sunulacak. Uygun bulunan özel laboratuvar sayısı önceden ilan edilen sayıdan fazla değilse bu laboratuvarlarla doğrudan protokol imzalanacak. İlan edilen sayıdan az ise, uygun bulunanlarla protokol imzalanarak konu, Komisyonca tekrar değerlendirilecek. Gerek görüldüğü takdirde, eksiği tamamlamak üzere işlemlere Yönerge dahilinde yeniden başlanacak. Özel laboratuvar sayısının çalışılacak laboratuvar sayısından fazla olması durumunda, protokol yapılacak laboratuvarlar noter huzurunda ilgili özel laboratuvar temsilcilerinin de katılımı ile yapılacak kura ile tespit edilecek. Kura sonuçlarına özel laboratuvarlarca itiraz edilmesi sözkonusu olmayacak.


Ayrıca, daha önce protokol yapılan ancak üç yıl üst üste protokol ile belirlenen hükümlere aykırı fiil ve davranışlarda bulunduğu tespit edilen özel laboratuvar, başka bir ad altında yeniden ruhsat alsa dahi müracaatı kabul edilemeyecek.


Bakanlık, hazırladığı Yönerge’de protokol esaslarını, konusunu, kuruma ilişkin bilgileri, özel laboratuvra ait bilgileri, .yapılacak iş ve işlemlere ilişkin bilgiler, işin teslim edilmesi, yapılması ve teslim alınmasına ilişkin esaslar, işin tıbbi ve teknik kontrolüne ilişkin esasları da açıkladı. Protokollerin imzalandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerek, 31 Aralık tarihinde de sona ereceği bildirildi.


 


Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak


 


Protokol süresince üç aylık dönemler halinde protokol yapılan özel laboratuvarlara ilişkin değerlendirmeleri yapmak üzere kurum bünyesinde bir de Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak. Değerlendirme Komisyonu; Tespit Komisyonuna, diş hekimlerinin kendi aralarından seçeceği ikinci bir temsilci, varsa diş protez teknisyenlerinin kendi aralarından seçeceği ikinci bir temsilci ve varsa hasta hakları birim sorumlusunun dahil edilmesi ile oluşturulacak. Değerlendirme komisyonunca yapılan değerlendirme toplantısında; laboratuvarlarca teslim edilen işlerin kalitesi, kullanılan materyallere ilişkin test sonuçları, RPT oranları (işin geri dönüş oranının yüzde 10 ve üzerinde olması), hekim ve hasta şikâyetleri, protokol ile belirlenen şartlara uyulup uyulmadığı gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak. Komisyon kararlarının eşitliği durumunda komisyon başkanının oyu doğrultusunda karar verilecek. Değerlendirme sonuçları, baştabiplikçe laboratuvara yazılı olarak bildirilecek.


Duyuru formları, www.saglik.gov.tr adresinde yayınlanan yönerge eklerinden temin edilebilir.


 


Kaynak: medimagazin 

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement