Sağlık Kuruluşlarının Şube Açması Hakkında Danıştay Kararı

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ilgili yürütmenin durdurulması kararında, sağlık kuruluşlarının şube açmasına ilişkin kuralın da yürütmesi durduruldu.  
Sağlık Kuruluşlarının Şube Açması Hakkında Danıştay Kararı Sağlık Kuruluşlarının Şube Açması Hakkında Danıştay Kararı
Sağlık Kuruluşlarının Şube Açması Hakkında Danıştay Kararı

Ankara Dişhekimleri Odası tarafından açılan davada “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”le ilgili olarak yürütmenin durdurulması kararı verildi. Bu kararda, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarafından açılan davadan farklı olarak, sağlık kuruluşlarının şube açmasına ilişkin kuralın da yürütmesi durduruldu.

Karar, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair kanunun 43. Maddesinde yer alan, "Bir diş tabibi veya dişçinin müteaddit yerlerde muayenehane açarak icrayı sanat etmesi memnudur." kuralına dayandırılıyor.

Danıştay 15.Daire’nin Esas No 2015/7314 nolu kararında “Bu düzenlemede açıkça görüldüğü üzere, bir diş hekimi/uzman tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere birden fazla yerde muayenehane açılması yasaklanmıştır” denildi.
Danıştay Kararının konuyla ilgili bölümü şöyle:

“Dava konusu Yönetmeliğin  ’13. maddesinin 9. fıkrası yönünden; "Ruhsat başvurusu ve ruhsatname" başlıklı 13. maddesinin 9. fıkrasında; “Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut bir özel sağlık kuruluşunu işletenlerce şube niteliğinde ikinci bir sağlık kuruluşunun açılmak istenmesi durumunda ve faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda Ek-1’de belirtilen evrak ile başvuru aynen tekrarlanır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Advertisement

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair kanunun 43.Maddesinde, "Bir diş tabibi veya dişçinin müteaddit yerlerde muayenehane açarak icrayı sanat etmesi memnudur." kuralı yer almaktadır.

Bu düzenlemede açıkça görüldüğü üzere, bir diş hekimi/uzman tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere birden fazla yerde muayenehane açılması yasaklanmıştır.

Dava konusu madde de bu yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşlarını işletenlerce şube niteliğinde ikinci bir sağlık kuruluşunun açılmak istenmesi durumunda başvuru düzenlenmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin "Tanımlar ve kısaltmalar" başlıklı 4. Maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde, bu Yönetmelikte geçen sağlık kuruluşunun,ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehaneleri, poliklinikleri ve özel ağız ve diş sağlığı merkezlerini ifade ettiği belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere söz konusu yönetmelikte sağlık kuruluşları arasında muayenehanelerin de olduğu ve 1219 sayılı Kanun’un anılan maddesi uyarınca bir diş hekiminin birden fazla yerde muayenehane açamayacağı hususu dikkate alındığında dava konusu maddenin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.”

Danıştay 15.Daire’nin Esas No 2015/7314 nolu kararına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: TDB

 

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement