SB dişhekimi alacak

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 9 Şubat Pazartesi günü yapılan duyuruda, bakanlığın dişhekimi ve eczacı alacağı bildirildi. Genel Müdürlük tarafından yapılan duyuru şöyle:  “Bakanlığımız Taşra Teşkilatında hizmet veren sağlık birimleri için, 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3’üncü maddesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere Kura ile (888) Diş Tabibi ve (501) Eczacı alımı yapılacaktır: 
SB dişhekimi alacak SB dişhekimi alacak
SB dişhekimi alacak

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 9 Şubat Pazartesi günü yapılan duyuruda, bakanlığın dişhekimi ve eczacı alacağı bildirildi. Genel Müdürlük tarafından yapılan duyuru şöyle:   


“Bakanlığımız Taşra Teşkilatında hizmet veren sağlık birimleri için, 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3’üncü maddesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere Kura ile (888) Diş Tabibi ve (501) Eczacı alımı yapılacaktır:


 


a)      Ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak suretiyle, (675) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (236) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Eczacı,


b)      Ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak suretiyle (213) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (265) adet sözleşmeli personel pozisyonuna ise Eczacı alınacaktır.


c)       Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının teşkilatı, ili, kurum adı, unvanı/branşı ve sayısı http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.


 


(1)


KURA TAKVİMİ


 


1.       Kura başvuruları; internet ortamında www.yenipbs.saglik.gov.tr (PBS) internet adresine yapılacaktır.


2.       Başvurular, 16 Şubat 2009 Pazartesi günü başlayıp,20 Şubat 2009 Cuma günü saat 18.00’da sona erecektir.


3.       Kuraya başvuranların başvuru formlarını en geç 26 Şubat 2009 Perşembe günü saat 18.00’a kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuruda bulunana aittir.


4.       Kura 05 Mart 2009 Perşembe günü noter tarafından yapılacak olup yer ve saati daha sonra http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.


 


 


(2)


KURA İÇİN İSTENEN BELGELER


 


1.       Halen bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda görev yapanların görev yaptıkları birim amirine; yurt dışından müracaat edenlerin Büyükelçilik veya Konsolosluklara; diğer adayların ise notere onaylattıkları PBS Başvuru Formunu, 26 Şubat 2009 Perşembe günü saat 18.00’a kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekmektedir.


 


(3)


BAŞVURU ŞARTLARI


 


1.       Diş Tabibi pozisyonlarına başvuruda bulunacak adayların, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 30 ve 31’inci maddelerinde belirtilen şartları; Eczacı pozisyonlarını tercih edecek adayların ise 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2 ve 3’üncü maddelerinde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir.


2.       Diş Tabibi(Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi), Diş Tabibi(Diş Protezi), Diş Tabibi(Endodontik Diş Tedavisi), Diş Tabibi(Konservatif Diş Tedavisi), Diş Tabibi(Oral Diagnoz ve Radyoloji), Diş Tabibi(Ortodonti), Diş Tabibi(Pedodonti), Diş Tabibi(Periodontoloji) pozisyonlarını tercih edeceklerin ilgili alanda doktora veya Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre uzmanlık eğitimi; Eczacı(Farmakoloji) veya Eczacı(Klinik Eczacılık) pozisyonlarını edeceklerin ilgili alanda en az lisansüstü eğitim almış olmaları gerekmektedir.


3.       Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alanlar ile başvuru tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş olanlar, bu kuraya başvuramazlar.


4.       Bu kuraya başvuruda bulunacakların,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir.


5.       31/07/2008 tarihinde yapılan 4/B sözleşmeli Eczacı kurası ile 24/10/2008 tarihinde yapılan 4/B sözleşmeli Diş Tabibi kurası sonucuna göre yerleşip halen çalışmakta olanlardan bu kuraya başvurmak isteyenlerin; başvuru tarihi itibariyle hizmet sözleşmelerini feshetmiş ve kurumlarıyla ilişiklerini sona erdirmiş olmaları gerekmektedir. Bu şekilde başvuruda bulunanlardan, yukarıda belirtilen sürede kurumlarıyla ilişiklerini sona erdirmeyenler, yerleştirilseler dahi göreve başlatılmayacaktır.


6.       Bu pozisyonlara yerleşip göreve başlayanlar, yerleştirme sonuçlarının http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılabilecek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel alımlarına çalışmakta iken başvuruda bulunamayacaklardır. Başvurup yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.


(4)


AÇIKLAMALAR VE UYARILAR


 


1.       Kura sonucu yerleşenler, 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3’üncü maddesi hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerdir.


2.       Kura sonucu yerleşenler ile yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, yerleştirildikleri birim haricindeki bir birime herhangi bir nedenle (eş durumu, öğrenim durumu, sağlık mazereti gibi) tayin talebinde bulunamayacaktır.


3.       Yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.


4.       Sözleşmeli personelin tabi olduğu statüye ilişkin esaslara (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.), hizmet sözleşmesi örneğine ve brüt ücret cetveline http://personel.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.


5.       Kura sonucu, adayların yerleştikleri kurumlara atanmak üzere başvuracakları son tarih ve gerekli belgeler http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilanen duyurulacaktır. Yerleştirilenlerin göreve başlayabilmeleri için bu tarihe kadar istenecek belgelerle birlikte yerleştirildikleri kurumlara başvurmaları zorunludur.


6.       Diş Tabibi ve Eczacı pozisyonlarına yerleşenlerin göreve başlatılabilmeleri için diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olması gerektiğinden, diplomaları henüz tescil edilmemiş olanların en kısa sürede tescil işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.


7.       Kura sonucu yerleşenlere ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından müracaat veya atama için her hangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleştirilenlerden “Başvuru Şartlarına” veya atama için aranan niteliklere sahip olmayan, aranan şart ve nitelikleri taşımakla birlikte gerekli belgeleri süresi içerisinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır”.


 

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement