Zorunlu Hekim Mali Sorumluluk Sigorta Poliçeleri Temmuz’da Yenileniyor

30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren, serbest veya kamuda çalışan bütün dişhekimlerinin “Hekim Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası” yaptırması kanunla mecburi hale getirilmiştir. Bu kapsamda, diş hekimleri de, mesleki hatalara karşı kendilerini korumak üzere, zorunlu mesleki sigorta yaptırmak zorundadırlar. Bir yıllık sürelerle yapılan sigortanın, her yıl düzenli olarak yenilenmesi gerekmetedir.
Zorunlu Hekim Mali Sorumluluk Sigorta Poliçeleri Temmuz’da Yenileniyor Zorunlu Hekim Mali Sorumluluk Sigorta Poliçeleri Temmuz’da Yenileniyor
Zorunlu Hekim Mali Sorumluluk Sigorta Poliçeleri Temmuz’da Yenileniyor

30 Temmuz 2010 itibari ile bütün hekimler için mesleki sorumluluk sigortası zorunlu hale getirildi. Konuya ilişkin 21 Temmuz’da yayınlanan tebliğ sonrası, diş hekimleri de dahil olmak üzere, bütün hekimlerin “Tıbbi Kötü Uygulamaya Karşı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” yaptırmaları ve söz konusu poliçelerini her yıl yenilemeleri gerekiyor.

POLİÇENİN KAPSAMI

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası, sağlık hizmeti sunan kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların maddi, manevi tazminat ve yargılama giderlerini poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder. Poliçe bedeli peşin olarak tahsil edilir.

Bu poliçe kapsamında her bir olay için (2010 yılı için belirlenen) azami teminat tutarı 300,000 TL’dir. Risk gerçekleşmiş olsa dahi olay başı azami teminat miktarı sözleşme süresi boyunca aynı kalır. Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

Advertisement

Bu poliçede sigortalının sözleşme yapılmasından önceki bir yıl içinde veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olaya bağlı olarak oluşan hasarlar temin edilmiş olup, sigortalının, sözleşme süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyeti dolayısıyla, gerek sözleşme döneminde gerekse sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının zarara uğraması sonucunda oluşan talepler de teminat kapsamındadır.


Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçenize
bir yıllık dergi aboneliği hediye

Vestiyer Yayın Grubu ile Zer Sigorta arasında çok özel bir işbirliği yapıldı. Bu sayede “Hekim Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası”nı ANADOLU SİGORTA güvencesiyle Zer Sigorta’dan yaptıran dişhekimleri, en iyi dört diş hekimliği dergisinden dilediğine bir yıllık ücretsiz abone oluyor.

Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen bu linki izleyin.


ZORUNLU MESLEKİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI SIKÇA SORULANLAR

Türk Dişhekimleri Birliği’nin web sitesinde yayınlanan ve bu konudaki birçok sorunun cevabını içeren bölümü aşağıda bulabilirsiniz.

1- SİGORTAYI KİM YAPTIRACAK?

a) Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimlerinin kendileri,
b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimlerinin her biri için ayrı ayrı sigorta ettiren sıfatıyla kurumları,
c) Mesleklerini serbest olarak icra eden dişhekimleri için kendileri yaptırmaya yetkilidir.

2- TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

-Sigortaya ilişkin kanun hükmü 30 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe gireceğinden dolayı sigorta yaptırma zorunluluğu da bu tarih itibariyle başlamaktadır. (Sağlık Bak.Web Sitesi Açıklamasından alınmıştır)

-Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle Birliğimiz tarafından yapılan görüşmede, gerek tebliğin geç yayınlanmış olması gerekse poliçelerin hazırlanmamış olması sonucu oluşan fiili imkansızlıklar göz önünde bulundurularak en azından bir hafta süreyle zorunlu sigortasını yaptırmamış hekimler hakkında bir idari işlem takibi yapılmayacağı bildirilmiştir.

Sağlık Bakanlığının da en kısa sürede bu doğrultuda bir açıklama yapacakları ifade edilmiştir.

3- POLİÇEDE ÖZELLİKLE NEYE DİKKAT ETMELİYİM ?

Sigorta koruma süresinin Genel Şartlarda belirtildiği gibi sözleşmeden bir yıl önce ve sözleşme süresindeki olaylara bağlı talepler ile sözleşme süresinde meydana gelen ve sözleşmenin bitiminden sonraki iki yıl içinde ileri sürülen talepleri kapsayabilmesi için, poliçede “Bu poliçe Genel Şartların A1 (a) ve A1 (b) maddelerini birlikte kapsayacak şekilde düzenlenmiştir” ibaresinin varlığına dikkat edilmelidir.

4- SİGORTA POLİÇELERİ BÜTÜN RİSKLERİ KARŞILAYACAK MI?

Zorunlu sigortanın genel şartları ihtiyari sigortadan farklıdır. Bu nedenle zorunlu sigorta aşağıda belirtilen dört hal dışında mesleki faaliyetle ilgili bütün riskleri teminat kapsamına almaktadır. Poliçenizde bu dört hal dışında kapsam dışında bırakılan bir risk olmamasına dikkat etmenizi öneriyoruz.

Sigorta teminatı dışında bırakılan haller;

a) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepler,

b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışlar,

c) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,

ç) İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar

5- TEMİNAT TUTARI NEDİR?

Teminat tutarı bütün hekimler için olay başına (2010 yılı için belirlenen) 300.000.TL (üçyüzbin) dir.

6- PRİM TUTARI NEDİR BU TUTAR SABİT MİDİR?

Yayımlanan tarifede, hekimler uzmanlık alanlarına göre risk gruplarına ayrılmış olup prim miktarları risk gruplarına göre sabit olarak belirlenmiştir. Bunların sigorta şirketleri tarafından arttırılması yasaktır.

7- KİMLER HANGİ RİSK GRUBUNDA YER ALACAK VE PRİM TUTARLARI NEDİR?

Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde ismi yer alan alanlarda ”uzmanlık diploması olanlar” kendi risk grubuna göre prim ödeyecek bunun dışındaki ünvanı ne olursa olsun tüm dişhekimleri 2.risk grubuna göre prim ödeyeceklerdir.

2010 yılı için belirlenen rakamlar aşağıdadır. Güncel rakamlar için sigortacınızla irtibata geçebilirsiniz:

Diş Tabibi
2. Risk Grubu Prim Tutarı: 300 TL

Ortodonti
Protetik Diş Tedavisi

3. Risk Grubu Prim Tutarı: 500 TL

Uzmanlık öğrencileri (asistanlar), devam ettikleri uzmanlık eğitimleri süresince dişhekimi risk grubundan, eğitimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanlık dalı diplomasına göre risk grubuna dahil edileceklerdir.

8-DOKTORA ÖĞRENCİSİYİM. ANCAK KADROLU DEĞİLİM. BENİM PRİMİMİ KİM ÖDEYECEK.

Kadrosuz doktora öğrencileri 2.risk grubundan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primini kendileri ödemek zorundadırlar.

9-KAMUDA ÇALIŞIP AYNI ZAMANDA MUAYENEHANESİ OLAN DİŞHEKİMLERİNİN PRİMİ ÖDEMESİ NASIL OLACAK?

Bu konuda Tebliğde bir belirsizlik vardır. Değerlendirmemize göre prim tutarının yarısını meslektaşımız diğer yarısı da kurumunca karşılanmalıdır.

10- PRİMLER NASIL ÖDENECEK?

a) Kamuda çalışan dişhekimleri; yaptıracakları sigorta sözleşmesinin primlerini sigortacıya veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alır.

Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç otuz gün içinde yapılır.

b) Özel sağlık kurumlarında çalışan dişhekimlerin sigorta sözleşmesinin primleri, kurum tarafından sigortacıya veya sigorta acentesine ödenir. Ödenen primin yarısı sigortalıya yansıtılır.

c) Mesleklerini serbest olarak icra eden dişhekimlerinin sigorta primlerinin tamamı kendileri tarafından ödenir.

İkinci yıl normal primlerin nasıl tespit edileceğine ilişkin bir yöntem belirlenmemiştir.

11- HEKİME DAVA AÇILIRSA SİGORTA PRİMLERİ ZAMLI MI ALINIR?

Tek başına hasta ya da yakınları tarafından tazminat davası açılması sigorta priminin arttırılması için yeter koşul değildir. Ancak yargı kararı sonucu tazminat ödenmesi halinde takip eden yılda bir olay nedeniyle tazminat ödenmişse %15, iki olay nedeniyle tazminat ödenmişse %30 üç veya daha fazla tazminat ödenmişse %50 zamlı prim ödeneceği düzenlenmiştir.

12- SİGORTA SÖZLEŞMESİ, ZAMAN SINIRI OLMAKSIZIN BÜTÜN ZARARLARI KARŞILIYOR MU?

Hayır karşılamıyor, poliçede belirtilen sözleşme türüne göre; ya sözleşmeden bir yıl önce veya sözleşme süresindeki mesleki uygulamalardan doğan zararları sözleşme süresi içinde bildirilmesi koşuluyla karşılıyor,

ya da sözleşme süresindeki mesleki uygulamalardan doğan zararları, sözleşme süresi içinde veya sözleşmeyi takip eden iki yıl içinde bildirilmesi koşulu ile karşılıyor.

Ancak bu sürelerin sigorta poliçesi ile sigortalı hekim lehine uzatılması mümkündür.

13- SİGORTA POLİÇESİ HANGİ ZARARLARI KARŞILAYACAK?

Sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken verdikleri zararları karşılıyor. Ancak bu zararların belli bir süre içinde ihbar edilmesi, bildirilmesi koşulu ile karşılıyor. Bu süre sınırları ise iki türlü yapılabilen ve poliçede mutlaka belirtilmesi gereken sözleşme türüne göre;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sözleşme süresi içinde ya da takip eden iki yıl içinde talep edilen zararları,

b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde talep edilen zararları,

c) Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderleri

belirlenen sigorta teminat limitlerine kadar karşılıyor

14- SİGORTA ŞİRKETİNE NE ZAMAN VE NASIL BİLDİRİMDE BULUNMAM GEREKİR?

a) Hekime karşı yapılan tebligat sonucu davanın veya hukuki takibin öğrenilmesiyle,

b) Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan kaynaklandığının mahkeme tarafından karar altına alınması hallerinde riziko gerçekleşmiş olur ve sigortalı hekimin gerçekleşen rizikoyu beş gün içinde sigorta şirketine bildirmesi gerekir.

Hekim; tıbbi zarar iddiası ile dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermekle yükümlüdür.

Bildirimlerde yazılı şekil koşulu olmamakla birlikte, ispat kolaylığı bakımından yazılı olarak bildirmekte yarar bulunmaktadır.

15- SİGORTA ŞİRKETİ TAZMİNATI NE ZAMAN ÖDER?

Sigortacı, talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin tazminata konu olay ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve poliçe ekinde de yer alan diğer gerekli belgeleri eksiksiz olarak şirketin merkez veya kuruluşlarına ilettiği tarihten itibaren on beş iş günü içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp sözleşmeye aykırı olmayan zararlara ilişkin tazminatı öder.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement