Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İtirazın Reddine Karar Verdi

Sağlık Uygulama Tebliği’nin diş tedavileri uygulama esasları ve ödeme işlemleri ile ilgili bazı hükümlerinin yürütülmesi kesin olarak durduruldu.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İtirazın Reddine Karar Verdi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İtirazın Reddine Karar Verdi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İtirazın Reddine Karar Verdi
Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT), ağız ve diş sağlığı ile ilgili kurallarının yürütmesinin durdurulmasına yönelik Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından yapılan itiraz reddedildi. Kararın reddedilmesi ile sağlık hakkını koruyan yeni bir karar yürürlüğe girmiş oldu.

Bir kısım Danıştay kararları sonrasında; 25 Temmuz 2014 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikte özel sağlık kuruluşlarına sevkin bütünüyle ortadan kaldırılması, özürlülerin özel sağlık kuruluşlarına ancak kurul raporuyla sevk edilebilmeleri ve özel sağlık kuruluşlarında özürlülere verilen sağlık hizmeti bedelinin çok düşük belirlenmiş olması Türk Dişhekimleri Birliği tarafından iptal davasına konu edilmişti.


Bu davada, 06.02.2015 tarihinde, ayrıntılı bir gerekçe de belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti.


SGK, yürütmenin durdurulması kararına itiraz ederek kararın kaldırılmasını talep etti. İtirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itirazın reddine karar vererek, SUT kurallarının açıkça hukuka aykırı olduğunu bir kez daha belirledi.


Söz konusu kararlar sonucunda, SUT’un aşağıdaki hükümlerinin yürütmesi kesin olarak durduruldu.


2.4.1.B-1 Diş tedavileri uygulama esasları

(1) %40 ve üzerinde özürlü kişiler hariç olmak üzere kapsamdaki kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan ağız ve diş sağlığına ilişkin tedavileri (ortodonti hariç) Kurumca ödenmez.

2.4.1.B-2- Diş tedavileri ödeme işlemleri

(1) Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularından, %40 ve üzeri özürlü hastalara verilen ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin ücretleri SUT eki EK-2/Ç Listesinde yer alması şartıyla, SUT eki EK-2/Ç Listesi üzerinden ödenir.

Söz konusu düzenlemelerin yürütmesi durdurulduğundan dolayı; SUT m.2/5 hükmünde yer alan “…serbest diş hekimlikleri ile Kurumla sözleşmesiz resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki diş üniteleri ile sözleşme yapılıncaya kadar ise bu sağlık hizmeti sunucularından kişilerce alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurum mevzuatı (SUT’ta düzenleme yok ise diğer düzenlemeler) dahilinde kişilere ödenmesi suretiyle karşılanır” kuralına göre kişilerin muayenehaneler ve özel sağlık kuruluşlarından almak zorunda kaldıkları ağız diş sağlığı hizmeti ile ilgili olarak ödedikleri ücretin TDB Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Ücret Tarifesi baz alınarak belirlenecek miktarı, SGK tarafından hastaya ödenecek.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement